Extra Soft

Nowe pie­luszki Extra Soft są cień­sze, bar­dziej ela­styczne, lżej­sze, ale tak samo chłonne dzięki zasto­so­wa­niu nowej tech­no­lo­gii, niż ich poprzed­niczki. Lepiej przy­le­gają do ciała dziecka, zapew­nia­jąc mu jesz­cze więk­szą wygodę i swo­bodę ruchów pod­czas pozna­wa­nia świata! Pozo­stają suche aż do 12 godzin.